top of page
Module Odoo (1).png

Basic

150,000 บาท

5 Man-days

Module Odoo (1).png

Standard

350,000 บาท
20 Man-days

Module Odoo (3).png

Customization

ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการ

(Depend on Requirements)
 

Module Odoo (6).png
8.png
AA3.png
AA4.png
Module Odoo (4).png
C2.png

* ตั้งค่าตามมาตรฐานแต่ละ Package โดยติดตั้งใน Server ของลูกค้า และกรรมสิทธิ์ของ Software เป็นของลูกค้า

** บริการของที่ปรึกษา (Functional Consulting)

1. เป็นการวางแผนโครงการ แนะนำการกรอกแบบสอบถาม การจัดเตรียมข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การตั้งค่าระบบ และการสอนการใช้งานระบบ

2. การให้บริการนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีค่าใช้จ่ายการเดินเพิ่มเติมตามระยะทาง

bottom of page